Web
Analytics
MULTIPLEX-PCR: Νέες μοριακές τεχνικές για τη διάγνωση των λοιμώξεων - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

MULTIPLEX-PCR: Νέες μοριακές τεχνικές για τη διάγνωση των λοιμώξεων

Οι λοιμώξεις αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι μικροργανισμοί αυτοί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της τοξικότητάς τους, προκαλούν αντίδραση φλεγμονής, η οποία συνοδεύεται και από την κλινική εικόνα της εκάστοτε λοίμωξης. Ωστόσο, η κλινική εικόνα δεν είναι πάντα χαρακτηριστική και διαφοροδιαγνωστική για την κάθε λοίμωξη.

Οι λοιμώξεις εμφανίζονται στους ασθενείς με μια ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων. Οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις δεν εξαρτώνται μόνο από το σύστημα το οποίο νοσεί (ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό, γαστρεντερικό, κεντρικό νευρικό κ.λπ.) αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, ανοσιακή επάρκεια κ.ά.

 Πολλές φορές οι κλινικές εκδηλώσεις διαφόρων λοιμώξεων είναι κοινές και επικαλυπτόμενες για διαφορετικούς αιτιοπαθογόνους παράγοντες. Μετά τη λήψη ιστορικού και τη φυσική εξέταση του ασθενούς από τον κλινικό ιατρό, ακολουθεί η παραγγελία μιας σειράς εργαστηριακών εξετάσεων, με σκοπό τον εντοπισμό του παθογόνου και την αντμετώπισή του. Για κάποιες εξετάσεις τα αποτελέσματα ολοκληρώνονται άμεσα, ενώ για τις περισσότερες μικροβιολογικές όπως ορολογικές, καλλιέργειες και κλασικές μοριακές εξετάσεις χρειάζονται συνήθως κάποια εικοσιτετράωρα.

Ακόμα και μετά την πάροδο του χρόνου ολοκλήρωσης, δεν είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστεί ο αιτιοπαθογόνος παράγοντας λοίμωξης, διότι διάφορες παράμετροι, όπως η χρονική στιγμή της λοίμωξης, η λήψη αντιβιοτικών κ.λπ., μπορεί να αναστείλουν την ανάπτυξή του.

 Το πεδίο της κλινικής μικροβιολογίας έχει αναδείξει σημαντικά επιτεύγματα και στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, λόγω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, έχει να παρουσιάσει καινοτομίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των λοιμώξεων.

Υπάρχουν, πλέον, μοριακές δοκιμασίες ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων, που σχετίζονται με κλινικά σύνδρομα μικροβιαιμίας, ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, γαστρεντερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές οι δοκιμασίες είναι επαναστατικές, διότι παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης διάγνωσης, επιτρέποντας έτσι στους κλινικούς ιατρούς να αποφασίζουν άμεσα για στοχευμένη θεραπεία.

Οι μοριακές αυτές εξετάσεις ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών στόχων (MULTIPLEX-PCR) διενεργούνται στα Κεντρικά Εργαστήρια της Ευρωκλινικής και διατίθενται σε 5 Panel που είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), πιστοποιημένα με CE-IVD και παρέχουν συνολική ευαισθησία και ειδικότητα 95% και 99% αντίστοιχα. Απαιτούν πολύ μικρές ποσότητες δείγματος και το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε 1 μόνο ώρα από την παραλαβή του δείγματος από το εργαστήριο.

 

Το Panel του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

Διενεργείται σε ασθενείς που προσέρχονται με εικόνα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού όπως πυρετό, καταρροή, βήχα, αναπνευστική δυσχέρεια, κ.λπ. Η λήψη γίνεται με ειδικό εύκαμπτο στυλεό από το ρινοφάρυγγα. Το Panel του ανώτερου αναπνευστικού ελέγχει ταυτόχρονα 21 παθογόνα (πίνακας 1).

Πίνακας 1

ΙΟΙ ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Influenza A/B Adenovirus Bordetella pertussis
Parainfluenza 1,2,3,4 Rhinovirus/Enterovirus Bordetella parapertussis
Respiratory Syncytial Metapneumovirus Chlamydophila pneumoniae
MERS-Co Coronavirus HKU1 NL63,229E, OC43 Mycoplasma pneumoniae

 

Το Panel του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

Διενεργείται σε ασθενείς που προσέρχονται με κλινική και ακτινολογική εικόνα λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία), σε δείγματα πτυέλων, βρογχικών εκκριμάτων και εκπλυμάτων. Eλέγχει ταυτόχρονα 34 στόχους (πίνακας 2).

Πίνακας 2

ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Γονίδια αντοχής στα προβιοτικά 
Adenovirus A.calco- baumannii complex  Carbapenemases
Metapneumovirus E. cloacae complex/aerogenes   IMP
Rhinovirus/Enterovirus Escherichia coli  KPC
Influenza A/B Haemophilus influenzae  NDM
Parainfluenza Klebsiella oxytoca  Oxa-48-like
Respiratory Syncytial K.pneumoniae group  VIM
MERS-Co Moraxella catarrhalis  CTX-M
Coronavirus Proteus spp.  MRSA
Άτυπα βακτήρια Ps. aeruginosa  mecA/C and MREJ
Chlamydia pneumoniae Serratia marcescens  
Legionella pneumophila Staphylococcus aureus  
Mycoplasma pneumoniae Strept. agalactiae/pyogenes  
  Str. pneumoniae  


Το Panel του γαστρεντερικού συστήματος

Διενεργείται σε δείγματα κοπράνων ασθενών με συμπτωματολογία από το ΓΣ και είναι ιδανικό για τον έλεγχο των διαρροϊκών συνδρόμων των ταξιδιωτών, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε σπάνια παθογόνα - παράσιτα που ενδημούν στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. Ο κλασικός μικροβιολογικός έλεγχος απαιτεί πολλαπλά δείγματα λόγω διαλείπουσας απέκκρισης, χαμηλού μικροβιακού φορτίου και ειδικών τεχνικών ανίχνευσης. Με το νέο Panel υπάρχει, πλέον, η δυνατότητα ελέγχου 23 παθογόνων (πίνακας 3).

Πίνακας 3

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΙΟΙ
Campylobacter Cryptosporidium Adenovirus
Clostridium difficile toxin A/B Cyclospοra cayetanensis Astrovirus
Ples. shigelloides Entamoeda histolytica Norovirus
Salmonella/ Shigella Giardia lamblia Rotavirus
Vibrio spp, cholerae   Sapovirus
Yersinia enterocolitica    
E. coli (EAEC), (EPEC), (ETEC), (STEC), (EIEC), O157    

 

Το Panel λοιμώξεων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (μηνιγγίτιδα- εγκεφαλίτιδα)

 Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο δεδομένης της σοβαρότητας των λοιμώξεων αυτών και των υψηλών ποσοστών επιπλοκών και θνησιμότητας, σε περίπτωση μη έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας. Διενεργείται σε δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και ελέγχει ταυτόχρονα 14 παθογόνα (πίνακας 4).

Πίνακας 4

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΙΟΙ ΙΟΙ
Escherichia coli K1 Cytomegalovirus Varicella zoster virus
Haemophilus influenzae Enterovirus  
Listeria monocytogenes Herpes simplex 1 ΜΥΚΗΤΕΣ
Neisseria meningitidis Herpes simplex 2 Cryptococcus neoformans/gatti
Streptococcus agalactiae Herpesvirus 6  
Streptococcus pneumoniae Parechovirus  

 

Το Panel της μικροβιαιμίας

Διενεργείται σε θετικές αιμοκαλλιέργειες και ανιχνεύει 24 βακτήρια και μύκητες και 3 γονίδια αντοχής σε αντιβιοτικά, με σκοπό την άμεση προσαρμογή της θεραπείας για το βέλτιστο και ταχύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή (πίνακας 5).

Πίνακας 5

Gram-ΘΕΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Gram-ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
 Enterococcus  Acinetobacter baumannii   Candida albicans
 Listeria monocytogenes  Haemophilus influenzae  Candida glabrata
   Neisseria meningitidis  Candida krusei
 Staphylococcus aureus  Pseudomonas aeruginosa  Candida parapsilosis
   Enterobacter cloacae   Candida tropicalis
 Streptococcus agalactiae  Escherichia coli  Γονίδια αντιμκροβιακής αντοχής
 Streptococcus pneumoniae  Klebsiella oxytoca/ pneumoniae  mecA 
 Streptococcus pyogenes  Proteus  VanA/B 
   Serratia marcescens  KPC 

 

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα και η εφαρμογή της νέας αυτής τεχνολογίας παρουσιάζει πολλές προκλήσεις.

Εντοπίζονται παθογόνα που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθούν με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως λοιμώξεις αγνώστου αιτιολογίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις ανιχνεύονται περισσότερα του ενός παθογόνα, τα οποία απαιτούν εμπειρία για τη συσχέτισή τους με την κλινική εικόνα.

Ανιχνεύονται γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά τα οποία απαιτούν ειδικές γνώσεις για την αξιολόγησή τους και τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

 

* Οι μοριακές εξετάσεις ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών στόχων (MULTIPLEXPCR) διενεργούνται στα Κεντρικά Εργαστήρια της Ευρωκλινικής και παρέχουν συνολική ευαισθησία και ειδικότητα 95% και 99% αντίστοιχα.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γενοβέφα Χρονοπούλου

Ιατρός Βιοπαθολόγος

Ιστότοπος: https://www.euroclinic.gr

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.